Reklamace a vrácení zboží

Pro reklamaci a vrácení zboží nás kontaktujte emailem na info@svetmineralu.cz, nebo na telefonním čísle 792 364 025.
Jsme Vám k dispozici Po - Pá od 9 - 15h.

Adresa pro vrácení zboží je:
Svět Minerálů
Homelove group s.r.o.
Pražská 62/116
400 01 Ústí nad Labem

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podl čl. 7.9 Podmínek je Zboží bez vad, zejména že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuý se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předlože, které poskytl prodávající kupujícímu před uzavřením slouvy.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 8.1, může kupující takovou vadu oznámit prodávajícímu a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu prodávajícího Svět minerálů, Homelove group s.r.o., Pražská 62/116, 400 01 Ústí nad Labem. Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář poskytovaný ze strany prodávajícího, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

Má-li Zboží vadu, má kupující následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Dále má kupující právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení do Smlouvy,

jestliže:

a) odmítne prodávající vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

b) se vada projeví opakovaně;

c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

V případě, že si vadu na Zboží způsobil sám kupující, práva z vadného plnění mu nenáleží.

Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

Při uplatnění reklamace prodávající vystaví písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy byla reklamace uplatněna;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace je požadován od kupujícího;

d) kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Nedohodne-li se kupující s prodávajícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodávající vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jsou povinni prokázat, například účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností kupujícího vrátit zboží prodávajícímu, náklady na toto vrácení hradí prodávající.

V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.

V případě, že kupující je spotřebitel má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že je kupující spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že kupující s prodávajícím uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že byla uzavřena Smlouvu, na základě které bude prodávající Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Od Smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu provozovny Svět minerálů, Homelove group s.r.o., Pražská 62/116, 400 01 Ústí nad Labem. Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

Ani jako spotřebitel však nemůže kupující od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Lhůta k odstoupení dle čl. 9.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešlete oznámení prodávajícímu, že od Smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek je kupující povinen Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení prodávajícímu a nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby prodávající vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který pro dodání Zboží prodávající nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí i náklady spojené s navrácením zboží zpět k prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, které prodávající při dodání Zboží nabízel.

V případě odstoupení od Smlouvy kupujícím bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží prodávající obdrží, nebo prokázáním, že došlo k jeho zaslání zpět k prodávajícímu. Zboží prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Podmínek kupující však odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se kupující se Zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že prodávající ještě nevrátili Cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku na vrácení Ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než dodá Zboží kupujícímu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 7.9. Podmínek. Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupuje kupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

Prodávající není ve ztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@svetmineralu.cz, informaci o vyřízení stížnosti zasílá prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

 

 

 

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete uplatnit reklamaci. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky se zasílaným zbožím).

Adresát (není shodný s adresou pro vrácení zboží)

Internetový obchod:                 www.svetmineralu.cz
Společnost:                              Homelove group s.r.o.
Se sídlem:                                Francouzská, 284/94, Vršovice, 101 00, Praha 10  
IČ/DIČ:                                     02100517 / CZ02100517
E-mailová adresa:                    info@svetmineralu.cz 

Adresa pro zaslání zboží:

Svět minerálů
Pražská 62/116

400 01 Ústí nad Labem

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

 

Datum:

 

Podpis:

 

 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (není shodný s adresou pro vrácení zboží)

Internetový obchod:                 www.svetmineralu.cz  
Společnost:                              Homelove group s.r.o.
Se sídlem:                               Francouzská, 284/94, Vršovice, 101 00, Praha 10  
IČ/DIČ:                                    02100517 / CZ02100517
E-mailová adresa:                   info@svetmineralu.cz

Adresa pro vrácení zboží:

Svět minerálů
Pražská 62/116

400 01 Ústí nad Labem

 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání:
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za zboží, byly zaslány způsobem a budou navráceny zpět způsobem(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V .............................,  Dne ..............................

 

                                                                (podpis)
______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele